Általános Szerződési Feltételek

SVÁBHEGYI CSILLAGVIZSGÁLÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. dokumentuma

Hatályban: 2022. március 25-től visszavonásig

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

I.          Impresszum                                                                                                              

II.         Vonatkozó jogszabályok                                                                                          

III.        Fogalommeghatározások                                                                                         

IV.       Ászf hatálya, elfogadása                                                                                          

V.        A szerződés nyelve                                                                                                  

VI.       A szerződés iktatása. Hozzáférhetősége                                                                

VII.      A szerződés alakisága                                                                                             

VIII.     Magatartási kódex                                                                                                   

IX.       Díjak                                                                                                                         

X.        Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek                                               

XI.       Szerzői jogok                                                                                                            

XII.      A szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás                       

XIII.     Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért    

XIV.     Eljárás hibás díj esetén                                                                                            

XV.      A megrendelés folyamata                                                                                        

XVI.     A teljesítési határidő                                                                                                 

XVII.    Jogfenntartás, tulajdonosi kikötés                                                                           

XVIII.   Kötbér kikötése, kártérítési felelősség                                                                     

XIX.     Házirend                                                                                                       

XX.      Kép-, mozgókép- és hangfelvétel készítése                                                           

XXI.     Biztonsági kamera üzemeltetés                                                                               

XXII.    Termékvásárlás                                                                                            

XXIII.   Fogyasztói tájékoztató az elállási jogról                                                                  

XXIV.   Fogyasztói tájékoztató – kellékszavatosság                                                           

XXV.   Digitális szolgáltatások nyújtására, digitális tartalmak szolgáltatására vonatkozó

            speciális részletszabályok                                                                                       

XXVI.   Érvényesség                                                                                                            

 

Mellékletek:

 

 1. melléklet: Nyilatkozat-minta elálláshoz                                                                  
 2. melléklet: Házirend                                                                                     

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                     

 1. IMPRESSZUM

Név:

Magyar Csillagászat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név:

Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.

Székhely:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17

Telephelyek:

 • 3234 Mátraszentimre, Galyatető hrsz 0234.

3234 Mátraszentimre, Galyatető hrsz 0235/2.

3234 Mátraszentimre, Galyatető hrsz 0246.

3234 Mátraszentimre, Galyatető hrsz 0247/2.

 • 8083 Csákvár, Akadémia utca 5.
 • 6448 Csávoly, hrsz 204/2.

 

Cégjegyzékszám:

01-09-383310

Bejegyző bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

25967238-2-43

                       

Ügyfélfogadás:

Telefonon:

+36 30 268 4643

(munkanapokon, hétfőtől péntekig, 10:00 és 16:00 óra között)

Postai úton:  

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

E-mailen:

info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu

Személyesen:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

(kizárólag előre egyeztetett időpontban)

Tárhelyszolgáltató:

Tárhelyszolgáltató neve:

Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárhelyszolgáltató rövid neve:

Sybell Informatika Kft.

Székhely:

1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.

E-mail cím:

info@sybell.hu

 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

· 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)

· 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)

· 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)

· 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)

· 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)

 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
 • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 373/2021-es Korm.rend.)
 • Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Adásvételi szerződés: Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A Fgy.tv. fogalommeghatározása szerint – az Fgy.tv. rendelkezései vonatkozásában - a Ptk. szerinti adásvételi szerződés fogalommeghatározásán túl adásvételi szerződésnek tekintendő minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Digitális szolgáltatás:

a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy

b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.

Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat.

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését lehetővé teszi.

Megrendelő: Olyan személy, aki a díj megfizetésére és a szolgáltatás igénybevételére köteles.

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Szolgáltató: szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 1. ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a felületen található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a megrendelési, fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendeléssel Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

Az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 1. A SZERZŐDÉS NYELVE

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 1. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA. HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem kerülnek iktatásra.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések utólag nem válnak hozzáférhetővé.

 

 1. A SZERZŐDÉS ALAKISÁGA

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

 

 1. MAGATARTÁSI KÓDEX

A Vállalkozás magatartási kódexnek nem veti magát alá.

 1. DÍJAK

A díjak forintban értendők.

A honlapon és az árajánlatokban feltüntetett díjak a Megrendelő által fogyasztói forgalomban fizetendő – bruttó – díjak. Tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Szolgáltató ÁFA körbe tartozik.

A díjváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja.

Szolgáltató bizonyos esetekben - így csoportos programok, kihelyezett bemutatók, egyéb különleges rendezvények esetén - egyedi, a Megrendelő igényeire szabott ajánlatot készít. A kalkulált díj különösen az igényelt szolgáltatás jellegétől, időtartamától, a résztvevők számától függ.

Csoportos on-sight programok esetén, amennyiben a csoport létszáma kevesebb, mint 20 fő, a szolgáltatás díját 20 főre vetítve kell megfizetni.

A Szolgáltató átvételi díjat, kezelési költséget vagy egyéb plusz díjat nem számol fel a szolgáltatás díján felül.

 1. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Fogyasztó az árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  • E-mail cím: info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu
  • Telefonszám: +36 30 268 4643
  • Postacím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással kapcsolatos panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolati példányát - személyesen közölt szóbeli panasz esetén - helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg meg kell küldeni.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Szóbeli panasz esetén egyebekben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a Fogyasztó neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:

 • Ellenőrzi az Fgy.tv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
 • Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.
 • Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:
 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 • Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályai látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg: http://kormanyhivatal.hu

Bírósági eljárás

Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet is - jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a Vállalkozással közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben a Vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra - a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.

Amennyiben a Vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A békéltető testület az iratokat a Fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kézbesíti. A Fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
 

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kembekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu www.bekeltetes-nograd-hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: +36-1/792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026
E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/420-180
Fax: +36-42/420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645
E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság, átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A platform használatának feltétele, hogy a Megrendelő és a Kereskedő – jelen esetben a Szolgáltató - lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.

Panasz akkor tehető, ha:

· A Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.

· A Szolgáltató székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van.

· A Megrendelő panasza olyan szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.

· Ismeri a Szolgáltató e-mail-címét.

· Már kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval a panasza miatt.

· Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját a Szolgáltatóval.

· A Szolgáltató ebben az ügyben nem perelte be korábban.

Miután a Szolgáltató beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, a Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására.

A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.

A platform értesítést küld a Megrendelőnek, ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut.

Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.

 1. SZERZŐI JOGOK, FELELŐSSÉG

Szerzői jogok:

A honlapon lévő tartalom, valamint Szolgáltató Facebook oldalán (https://www.facebook.com/svabhegyicsillagvizsgalo), Youtube csatornáján (https://www.youtube.com/c/SvábhegyiCsillagvizsgáló), és Instagram oldalán (https://www.instagram.com/svabhegyi_csillagvizsgalo/?hl=hu) közzétett előadások, képek és szöveges tartalmak – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva - szerzői jogi védelem alatt állnak, azt a jogtulajdonos engedélye nélkül másolni vagy egyéb formában felhasználni – főszabály szerint - jogellenes.

Megrendelő, illetve az oldalt használó egyéb személyek a szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat kizárólag személyes célokra, iskolai oktatás céljára, tudományos célból, illetve – amennyiben annak megkötésére sor kerül - a megállapodásban rögzített mértékű használatra vehetik igénybe.

Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy – személyes használat céljából – a tartalom egyes részei kinyomtatásra, merevlemezre letöltésre kerüljenek, illetve a másolt tartalmak más személyekkel megosztásra kerüljenek, feltéve, hogy erre kizárólag tájékoztatás céljából kerül sor.

A merevlemezve való mentés esetét ide nem értve, valamennyi – engedélyezett - másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Svábhegyi Csillagvizsgáló, Magyar Csillagászat Nonprofit Kft., Minden jog fenntartva. Amennyiben a szerző neve megadásra került Szolgáltató valamely felületén, a szerző nevének feltüntetése is elengedhetetlen.

A honlap, annak egyes aloldalai és blogbejegyzései előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül, url címekkel hiperhivatkozásokként más honlapokra feltehetők, illetve a közösségi médiában megoszthatók, amennyiben a közzétételi kontextus nem tér el jelentősen a honlap adott részén vagy a blogbejegyzésben közölt tartalom mondanivalójától.

A honlap egyes részeinek, különösen a képeknek és a blogbejegyzéseknek, illetve azok részleteinek más honlapon vagy közösségi médiában való nem üzleti célú hivatkozása vagy továbbközlése esetén jelen honlapot minden esetben hiperhivatkozással együtt kell feltüntetni, vagy amennyiben ez nem lehetséges  - például közösségi médiában való megjelenés esetén – az alábbi adatokat kell egyértelműen, jól láthatóan feltüntetni: Copyright © Svábhegyi Csillagvizsgáló, Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva. Amennyiben a szerző neve megadásra került, annak feltüntetése is elengedhetetlen.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a honlap egészének vagy részének, részletének, különös tekintettel a blogbejegyzéseknek, illetve azok egyes részeinek, továbbá a cikkeknek tájékoztatási célon túli – így különösen kereskedelmi célú – másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz való továbbközvetítése és/vagy a honlap tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése.

Előzetes írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos a honlap vagy annak bármely részének tartalmát módosítva felhasználni, vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél honlapjába.

A jogtulajdonos képviseletét Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető látja el.

Engedély az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhető:

E-MAIL CÍM: info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu

POSTAI ÚT: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.

A fenti feltételek megszegése vagy felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a jogtulajdonost kötbér illeti.

A kötbér mértéke mondatonként bruttó 25.000 Ft, képenként bruttó 100.000 Ft, videónként bruttó 300.000 Ft.

A honlap olvasója, felhasználója elismeri, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, jogosulatlan felhasználás esetére kifejezetten elfogadja azt, és ennek tudatában veszi használatba a honlapot.

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.

A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.

Amennyiben szerzői jogvédelem alá tartozó irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás kerül Szolgáltató részére megküldésre, annak felhasználása csak azután kerülhet sor, hogy a szerző a felhasználást engedélyezte.

Szolgáltató más szerzői jogosultak által beküldött művek valódiságát nem vizsgálja, így a felelősségét azok hitelességéért kizárja.

Felelősség:

A honlap tartalmát Szolgáltató a lehető leggondosabban állítja össze, azonban az kizárólag tájékoztató célt szolgál, a Szolgáltató döntésétől függően változik, vagy változhat. Erre tekintettel Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap tartalmának pontosságáért, helyességéért, teljes körűségéért, naprakészségéért, továbbá a honlap – ide nem értve értékesítésre kerülő online előadásait – megszakítás és hibamentes működéséért.

A fentiek alapján, a jogszabályok által meghatározott mértékig Szolgálató kizárja a felelősségét minden, a honlap használata és/vagy annak eredménye által bármilyen módon, közvetve és/vagy közvetlenül okozott kárért, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat:

 • bármiféle olyan tevékenység miatt bekövetkező kárt, amelyre a honlapon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás jelentett ösztönzést, ideértve az égi jelenségekkel és azok megfigyelhetőségével kapcsolatos információkat,
 • a honlapon bemutatott csillagászati megfigyelések egyéni vagy csoportos végzésével kapcsolatos bármilyen, képzetlenségből származó anyagi kárt és személyi sérülést, különösen a Nap, illetve nappali megfigyelések rossz fényviszonyaiból eredő műszer- és személyi sérüléseket,
 • a honlap használatának lehetetlensége okán okozott kárt (ide nem értve a Szolgáltató által értékesített online előadásokat),
 • a honlapon közzétett információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága miatt bekövetkező károkat.

 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Szolgáltató szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A honlap és annak egyes tartalmi elemei nem tekinthetők sem Szolgáltató, sem a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont hivatalos állásfoglalásának. Ettől függetlenül a honlap mindkét szervezetet képviseli, utóbbival kapcsolatban a legnagyobb magyar csillagászati kutatóintézet renoméját öregbíti.

A fentiek okán is tilos a honlap tartalmát tudománytalan vagy áltudományos módon idézni.

A honlapon szereplő, külső weboldalakra irányuló hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, azok honlapon történő szerepeltetése nem jelenti Szolgáltató jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető honlap tartalmát illetően.

Szolgáltató nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető honlapok tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért.

A honlapon és a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A Szolgáltató más honlapokról átvett képek felhasználása esetén – a jogtulajdonos engedélyében foglaltaktól függő tartalommal – mindig feltünteti a kép forrását.

A honlap beágyazott lejátszó technológiákat is használ. (Pl. Youtube)

A beágyazott techológiák használata esetén az adott beágyazott technológia alkalmazási feltételei is elfogadásra kerülnek. (Pl. Youtube esetében: www.youtube.com/terms)

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az áruk lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására.

Az adatok tájékoztató jellegűek.

A képek esetenként illusztrációk, máskor a valóságot tükrözik. A távcsőben látott élő kép a színes asztrofotók képvilágától több tekintetben eltér.

A felületen csak az igénybe vehető szolgáltatások kerülnek feltüntetésre.

Szolgáltató egyebekben tájékoztatja Megrendelőt az alábbiakról:

- Megrendelők egyéni vagy családi on-sight és online programokon, eseményeken vehetnek részt. A megrendelésre ebben az esetben a honlapon keresztül, online jegyvásárlás keretében kerülhet sor. A megrendelés folyamatáról a XVI. pont „Jegyvásárlás online és offline programokra” alpont ad bővebb felvilágosítást.

- Eltérő szabályok vonatkoznak, ha a megrendelés tárgya csoportos program, rendezvény, kihelyezett bemutató vagy más különleges esemény. A megrendelésre irányadó szabályokat a XVI. pont „Jegyvásárlás csoportos programokra, kihelyezett bemutatókra, egyéb különleges eseményekre” alpont tartalmazza.

- Szolgáltató úgynevezett „borult idő garanciát” vállal. A programok időjárástól függetlenül, akár esős időben is megtartásra kerülnek. Borult időben távcsővel ugyan nem láthatók az égitestek, de Szolgáltató a Csillagvizsgáló működését ekkor is bemutatja. Szolgáltató borult idő esetére kizárólag ilyenkor megtekinthető virtuális csillagképtúrával és csillagmonda előadással készül, a mikroszkópos laborban pedig színes meteoritkristályok nézhetők.

- Amennyiben a programot szervezői oldalról időjárási-biztonsági okokból adódóan Szolgáltató lemondja, a döntési helyzettől függően haladéktalanul, de legkésőbb a program kezdete előtt két órával e-mailben értesíti a látogatókat.

- Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a program kezdete előtt figyelje elektronikus postaládáját.

- A programváltozás jogát az időjárásra és egyéb körülményekre vonatkozóan Szolgáltató fenntartja.

- A Szolgáltató által üzemeltetett Csillagvizsgáló állandó nyitvatartási idővel nem rendelkezik, állandó recepciós személyzet a csillagvizsgálóban nem érhető el, az intézmény tetszőleges időpontban nem látogatható. A látogatás minden esetben szervezetten, programvezető csillagász kíséretében történik. A látogatásáról, a helyszínen szervezett programokról és szolgáltatásokról Szolgáltató a www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu weboldalon nyújt tájékoztatást.

- A Csillagvizsgáló látogatás szabályairól és feltételeiről a Házirend tartalmaz részletes leírást, mely az ÁSZF 2. számú mellékletét képezi. A megrendelést megelőzően az ÁSZF részét képező Házirendet Megrendelő köteles megismerni. A megrendeléssel, illetve a Csillagvizsgálóba való belépéssel a Házirend elfogadott tekintendő.

- A Házirendben foglalt látogatási szabályok súlyos megszegése esetén a programvezetőnek joga van a szabályokat megszegőt kikísérni a Csillagvizsgáló területéről anélkül, hogy a jegyár visszatérítésére Szolgáltatónak kötelezettsége keletkezne.

Egyéni látogatókra irányadó különleges szabályok:

- A megadott kezdési időpontot követő 5 perces türelmi idő után a programvezető bekíséri a csoportot, ami után egyéni csatlakozásra és a programon való részvételre nincs lehetőség. A pontos érkezés a látogató felelőssége, a program lekésése esetén a jegyárat nem áll módunkban visszatéríteni.

Csoportokra irányadó különleges szabályok:

 • Egy csoport minimális létszáma 20, maximális létszáma 35 fő. Ha ennél több a résztvevők száma, a szolgáltatás bontott csoportban kerül nyújtásra.
 • Iskolás csoportok esetén a belépés két, gyermekeket kísérő pedagógus számára ingyenes.
 • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a csoportok egyedi igényeit megvalósítsa, de ehhez a Megrendelőtől egyértelmű és proaktív kommunikációt kér.
 • Szolgáltató kéri, hogy a csoport az előre egyeztetett időpontban, pontosan jelenjen meg. Az ennél korábban való megjelenés esetén Szolgáltató nem tudja garantálni a területre való bejutást, a programvezető ugyanis legkorábban 5 perccel a kezdőidőpont előtt megy ki a látogatói bejárathoz abból a célból, hogy beengedje a csoportot. A csoport késése esetén Szolgáltató kéri, hogy ennek tényéről telefonon tájékoztassák a csoportvezetőt, vagy a foglalásszervezőt a honlapon közzétett telefonos elérhetőségen. Késés esetén a programot a programvezető legfeljebb a meghirdetett kezdőidőpont utáni 2 órás programidő + negyedórás türelmi idő végéig tudja megtartani. Ha a csoport késik, a program hossza ennek megfelelően rövidül.
 • A csoporthoz a meghirdetett időpontban egyéni látogatók nem csatlakoznak. Amennyiben ez mégis szükséges volna a szolgáltatói oldalról, Szolgáltató engedélyt kér a csoport kapcsolattartójától.
 • Idegen nyelvű csoportok angol nyelven is kérhetnek vezetést, emelt díj megfizetése mellett.

Egyéb rendezvényekre, eseményekre irányadó különleges szabályok:

 • A rendezvény volumenétől függően egyedi írásos szerződéskötés lehet szükséges. Ennek hiányában Megrendelőtől írásos (email) megrendelést kérünk.
 • Egyedi írásos szerződéskötés hiányában a megrendelés az ÁSZF-ben foglaltak szerinti szerződéskötésnek minősül, és a megrendelés elküldésével lép életbe.
 1. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT 

A honlapon történő megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van a megadott adatok módosítására.

A böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így a következő oldalra lépés esetén is javíthatók az adatok. A megrendelés folyamatát az oldal tetején folyamatjelző mutatja.

A megrendelés elküldését követően az I. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén van lehetőség jelzéssel élni.

Kiemelendő, hogy Megrendelő felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

A megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, a teljesítésre.

Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani. A pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 1. ELJÁRÁS HIBÁS DÍJ ESETÉN

Amennyiben egyedi árajánlat készül, a díj feltüntetésére a honlap felületen nem kerül sor.

Amennyiben az mégis feltüntetésre kerülne, illetve amennyiben a díjak a felületen megadásra kerülnek, előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás díj szerepel.

A kereskedelmi gyakorlat megítélése során egy olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Így egy átlagfogyasztó számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ha például adott árunál 0 Ft-os vagy 1 Ft-os díj szerepel, az hibás. Hasonlóan nyilvánvaló az díjfeltüntetés hibás jellege a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár. (Pl.: az eredeti díj: 1000 Ft, a kedvezmény mértéke: 50 %, ám fizetendő díjként 100 Ft szerepel.)

Hibás díj esetén a megrendelést – vagyis a Megrendelő ajánlatát - a hibás áron nem áll Szolgáltató módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást hibás díjon értékesíteni.

Hibás díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Megrendelő és Szolgáltató között.

Hibás díjon történő Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés - esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a helyes díjra, és felajánlhatja a helyes díjon történő szerződéskötést.

Megrendelő a hibás díj helyett a Szolgáltató által közölt helyes díjon nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 1. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

XV-I. JEGYVÁSÁRLÁS ONLINE ÉS OFFLINE PROGRAMOKRA EGYÉNI LÁTOGATÓK RÉSZÉRE:

Az „Online műsorok” és a „Programok a csillagvizsgálóban” – kék színnel kiemelt - menüpontokra kattintva érhetők el a Szolgáltató által kínált, egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi információk: program megnevezése, tervezett kezdete, díja.

A „Bővebben” gombra kattintva Megrendelő részletesebb tájékoztatáshoz jut, ideértve a program tervezett időtartamát, igénybevételének feltételeit és egyéb lényegi tartalmi jellemzőit. A feltüntetett programleírástól, és a listázott objektumok megtekintésétől való eltérés az égbolt borultsága és egyéb időjárási körülmények miatt lehetséges, ezzel kapcsolatban reklamációt nem tudunk elfogadni.

Kosárba helyezés

A szolgáltatás kiválasztása után Megrendelő egy legördülő listából kiválaszthatja a rá vonatkozó jegytípust és résztvevői létszámot, majd a "Kosárba teszem" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú – árut a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy online programok esetén azonos szolgáltatás-típusból – tehát adott online eseményen való részvételi szándék jelzése, megrendelése során – csak egyfélét választhat, ám tetszőleges létszámra szóló jegyet helyezhet a kosarába. Ennek oka, hogy minden műsorhoz eltérő belépési kódot, illetve linket küld a rendszer.

Célszerű akkor is a kosárba a helyezni az árut, ha a Megrendelő nem biztos abban, hogy az adott árut meg kívánja vásárolni. Ezzel számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az általa kiválasztott áruk, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani, a fizetési végösszegről tájékozódhat.

A Kosár tartalma a főmenüsoron, a képernyő jobb felső sarkában lévő kosarat ábrázoló ikonra kattintva érhető el.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti az áruk eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabbak helyezhetőek, illetve a kívánt áruszám megváltoztatható.

A Kosár megtekintése

A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető.

Itt lehetőség van a kiválasztott szolgáltatásokat eltávolítani a kosárból, illetve azok darabszámát megváltoztatni. A módosítást a „Kosár frissítése” gombra kattintva hagyhatja jóvá.

Ezt követően a rendszer megjeleníti a megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett szolgáltatások árát.

Amennyiben további szolgáltatásokat kíván a kosárba helyezni, a bal felső sarokban lévő nyílra kattintva visszatérhet az előző oldalra és tovább válogathat.

Amennyiben nem kíván további szolgáltatásokat kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Rendelés áttekintése” gomb lenyomásával folytathatja a megrendelés folyamatát.

Vásárlói adatok megadása

Megrendelő regisztrációt követően, illetve vendégként foganatosíthatja megrendelését.

Magánszemély Megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadnia:

- Vezeték- és keresztnév

- E-mail cím

- Telefonszám

- Számlázási cím: irányítószám, település, utca, házszám

Megrendelő jelezheti, ha vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben – a „Céges számlázás” szövegrészt bejelölését követően - közölnie kell vállalkozásának megnevezését és adószámát is.

A vásárlói adatok megadása a „Számlázási adatok” megnevezésű dobozban történik.

Kupon beváltása:

Megrendelőnek – amennyiben rendelkezik vele – lehetősége van kupon beváltására. A kuponkód „Kosár” megnevezésű boxban való rögzítését követően a „Kupon beváltása” gombra kattintva érvényesíthető a kedvezmény.

Ajándékjegy beváltása:

Az ajándékjegy beváltása a normál vásárlási folyamathoz hasonlóan, azt követve történik. Az ajándékjegy összegét a „Kupon beváltása” mezőbe írt kuponkóddal lehet érvényesíteni. Érvényes kód esetén az ajándékjegy összege levonásra kerül a fizetési végösszegből. Amennyiben az ajándékjegy összege meghaladja a fizetési végösszeget, tehát az ajándékjegy összege nem kerül teljesen kihasználásra, a választott termékek ingyenesen, online fizetés nélkül megvásárolhatók. Az ajándékjegy kuponkódja csak egyszeri vásárlásra használható fel. Az ajándékjegy összegéből fel nem használt pénzösszeg elvész, az nem őrizhető meg másik vásárlási folyamatra, és nem igényelhető vissza. A tárgyév január 1. és augusztus 31. között vásárolt ajándékjegyek tárgyév utolsó naptári napjáig használhatók fel. A tárgyév szeptember 1. és december 31. között megváltott ajándékjegyek tárgyévet követő év utolsó naptári napjáig használhatók fel.

Fizetési módok megadása

A szolgáltatás díja online úton, bankkártyával fizetendő a Barion rendszeren keresztül. Amennyiben Megrendelőnek rendelkezésre áll, Barion tárca is használható, illetve a Barion operációs rendszertől függően Google Pay és Apple Pay fizetési módokat is felajánl, melyek szintén válaszhatók.

Az online fizetési szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló Barion Payment Zrt., amelynek engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

Visszaigazolás

Sikeres díjfizetés után Szolgáltató visszaigazoló e-mailt és e-számlát küld e-mail útján. Szolgáltató ezen e-mailben a szolgáltatással kapcsolatos fontos információkról tájékoztat, melyet a Megrendelőnek kötelező megismernie és betartania. On-sight programok esetén a válaszemail a látogatás legfontosabb tudnivalóit és a pdf belépőjegyeket tartalmazza, online műsor vásárlása esetén a műsor privát linkét a visszaigazoló emailben küldjük ki. Amennyiben a sikeres fizetés után 1 napon sem kapja meg a fenti visszaigazoló emailt, kérjük jelezze ezt emailben a honlapon feltüntetett elérhetőségen!

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy a honlapfelületen felvegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Szolgáltató legkésőbb a megrendelést követő 24 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel, a megrendelésről visszaigazoló emailt küld. amelyhez csatolja – pdf formátumban – jelen ÁSZF, az adatkezelési tájékoztató elérhetőségeit, és felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után. Ennek elmaradása esetén megszűnik az ajánlati kötöttség.

A 24 órán belüli visszaigazolás a honlapon keresztül történő megrendelések esetében automatikusan történik.

A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre.

A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő általi kifejezett elfogadása, melyről az online jegyvásárlás során nyilatkoznia is kell.

A visszaigazoló emailben on-sight programok esetén a látogatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertetjük, és pdf csatolmányként mellékeljük az elektronikus belépőjegyeket. Minden megvásárolt programra és személyre külön QR kódot tartalmazó belépőjegyet küldünk. Offline programok esetén a jegy – okostelefonon vagy nyomtatott formában való - bemutatása a programon való részvétel előfeltétele. A belépőjegyeken levő QR kódokat a programtartó csillagász belépéskor beolvassa, ennek hiányában a belépést nem tudja biztosítani. Kérjük a látogatókat, hogy a QR kódokat megfelelő kijelzőméretű okoseszköz képernyőjén, vagy kinyomtatott formában hozzák magukkal. Több különböző program megrendelése esetén elegendő az adott programra szóló jegyeket elhozni.

Szolgáltató – két nappal a program tervezett időpontja előtt – emlékeztetőt küld.

Online előadás esetén, amennyiben a vásárlás a műsor előtt több, mint 2 nappal történik, a visszaigazoló email az általános tudnivalókat tartalmazza. A műsor privát linkjét előadás előtt 48 órával küldjük ki emailben. Amennyiben az előadás előtt egy nappal sem kapta meg a műsor linkjét, kérjük jelezze ezt emailben a honlapon megadott elérhetőségen, hamarosan elküldjük a linket! Amennyiben a jegyet a műsor kezdete előtt kevesebb, mint 2 nappal vásárolja, a visszaigazoló emailben benne lesz a műsor privát linkje is. Bérletvásárlás esetén minden megvásárolt műsoradás linkjét a műsor kezdete előtt 2 nappal küldjük ki.

XV-II. JEGYVÁSÁRLÁS CSOPORTOS PROGRAMOKRA, KIHELYEZETT BEMUTATÓKRA, EGYÉB KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEKRE:

A csoportos programokra, kihelyezett bemutatókra, céges rendezvényekre és egyéb különleges eseményekre vonatkozó információk a honlapon a „Csoportos programok” és a „Cégek, rendezvények” menüpont alatt érhetők el.

Megrendelő az info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval amennyiben csoportos programra, kihelyezett bemutatóra, vagy egyéb különleges eseményre tart igényt.

Szolgáltató telefonon csak csoportos megrendeléseket fogad.

Megrendelő ebben az esetben vállalja, hogy – szándéka megerősítéseként – a telefonon történő megrendelést és egyeztetést követően e-mailben jelzi Szolgáltatónak a megrendelni kívánt szolgáltatásra és a csoportra vonatkozó adatokat. (csoport neve, felnőtt látogatók várható száma, diák, egyetemista, nyugdíjas látogatók várható száma, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatok: intézmény hivatalos neve, adószám, irányítószám, város, utca, házszám, papír alapú vagy e-számla szükségessége).

Az egyeztetést és a szolgáltatás kiválasztását követően a vállalkozás 48 órán belül e-mailt küld a Megrendelőnek, amelyhez csatolja jelen ÁSZF-et, az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségét, és felhívja a figyelmet arra, hogy megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

Ezen e-mailben Szolgáltató tájékoztatást nyújt a szolgáltatás díjáról, igénybevételének feltételeiről, a díjfizetés módjáról. Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatok nem, vagy nem teljeskörűen ismertek, annak bekéréséről is gondoskodik.

A fenti árajánlatot követően Megrendelő írásos (email) megrendelésben kell megrendelje a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő általi kifejezett elfogadása, melyet Megrendelő a megrendelés elküldésével elfogad. Időpont foglalás és a szolgáltatás nyújtása csak az írásos megrendelővel jön létre.

Vásárlói adatok megadása

Magánszemély Megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadnia:

- Vezeték- és keresztnév

- E-mail cím

- Telefonszám

- Számlázási cím: irányítószám, település, utca, házszám

Megrendelő jelezheti, ha vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben közölnie kell vállalkozásának nevét, székhelyét és adószámát is.

Fizetési módok megadása

A fizetés előre utalással vagy a helyszínen, készpénzben történik.

A díjat a csoport távozásáig, illetve a program végéig rendezni kell. Utólagos fizetésre csak előre egyeztetett, jóváhagyott és indokolt esetben van lehetőség.

A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: OTP Bank NyRt.

Kedvezményezett neve: Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.,

Kedvezményezett számlaszáma: 11712004-22460921-00000000

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy elektronikus úton felvegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató telefonos elérhetőséggel munkaidőben, a honlapon feltüntetett idősávban tud rendelkezésre állni.

Szolgáltató legkésőbb a Megrendelő megkeresését követő 2 munkanapon belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel.

A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre.

 1. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Az általános teljesítési határidő a megrendelt szolgáltatás időpontja.

A teljesítés határideje csoportos programok, kihelyezett bemutatók, egyéb különleges rendezvények esetén – a szolgáltatás jellegére tekintettel – a Felek közötti egyeztetés alapján kerül meghatározásra.

 1. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONOSI KIKÖTÉS

Előfordulhat, hogy a felületen szereplő egyes szolgáltatások nyújtása időközben megszűnik. Erre tekintettel a Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az igénybe nem vett szolgáltatásrészekre vonatkozó összeg haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül.

Amennyiben a programot szervezői oldalról időjárási-biztonsági okokból, vagy a csoport kis méretéből adódóan Szolgáltató lemondja, a megvett jegy teljes díja visszatérítésre kerül. Szolgáltató ez esetben sztornó számlát állít ki.

 1. KÖTBÉR KIKÖTÉSE, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

Csoportos megrendelés esetén:

A csoport jelentkezését a program előtti 5. naptári napig kötbérmentesen lemondhatja. A program előtti 4. 3., 2., és a programot megelőző napon a program lemondása esetén a csoport 30% kötbért köteles megfizetni. A program napjának 0. órájától kezdve a csoport lemondása esetén 100% kötbért köteles fizetni.

A Szolgáltató súlyos biztonsági kockázat (vihar, a távcsővel vagy kupolában történt vis major esetek és veszélyes műszaki probléma) esetén mondhatja vissza kötbérmentesen a programot.

A fenti kötbérfizetések a Szolgáltató hibájából törtölt programok esetén is érvényesek.

A kötbér összegének megállapításakor a megrendelés során jelzett várható létszámot szükséges alapul venni.

Egyéb rendezvényekre, eseményekre történő megrendelés esetén:

A rendezvény volumenétől függően kötbérfeltételek egyedileg történő meghatározása lehet szükséges.

Egyedi írásos szerződéskötés hiányában a megrendelés az ÁSZF-ben foglaltak szerinti szerződéskötésnek minősül.

Kisebb volumenű rendezvények biztosítékaként mindkét Fél részéről az alábbiak érvényesek:

A kötbér összege a rendezvény előtti 7. és 3. nap között való lemondás esetén az árajánlatban megjelölt díjazás 30%-a, rendezvény előtti 2., továbbá a rendezvényt megelőző napon való lemondás esetén az árajánlatban adott költség 50%-a, rendezvény napján való lemondás esetén 100%.

A kötbér számításnál a megrendelőben jelzett várható létszámot szükséges alapul venni.

Ha a rendezvény megvalósul, de a helyszínbiztosításon és a programadáson túlmenően megrendelt extra szolgáltatások Szolgáltatónak felróható módon elmaradnak, vagy gyengébb minőségű szolgáltatásokkal pótlódnak, az erre vonatkozó árajánlatrész nem, vagy a gyengébb minőségű pótlás költségének megfelelően kerülnek kiszámlázásra.

Ha a rendezvény helyszínbiztosítása, a személyi állomány biztosítása és a programtartás megvalósul, az eseményt a kötbérfizetés szemszögéből megvalósultnak kell tekinteni.

Vis major esetben, ha pl. szélsőséges időjárás veszélyeztetné a rendezvényt, a Szolgáltatónak jogában áll kötbérmentesen lemondania a megvalósítást, és más időpontot felajánlania a rendezvény lebonyolítására.

Amennyiben a rendezvény kültéri elemeket és szolgáltatásokat is tartalmaz, az időjárásbiztos megvalósításról a Megrendelőnek kell gondoskodnia.

Ha egy rendezvény, vagy valamelyik eleme a kedvezőtlen időjárás miatt (pl. eső) nem valósítható meg jó minőségben, és az időjárás-állósága Megrendelő által nem lett biztosítva (pl. megfelelő méretű és minőségű rendezvénysátorral), a meg nem valósulásból eredő hátrányért vagy színvonalesésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ez esetben megrendelői lemondáskor a fenti kötbérfeltételek ugyanúgy érvényesek.

Szolgáltató egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztókra speciális elállási szabályok vonatkoznak. Amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, a XXIV. pontban ismertetett módon és határidőn belül, elállhat a szerződéstől.

 1. HÁZIREND

A Csillagvizsgálóba lépő és ott szolgáltatást igénybe vevő látogató maradéktalanul be kell, hogy tartsa az intézmény látogatásának házirendjét.

A házirend teljes változata a Csillagvizsgáló honlapján (www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu), és jelen ÁSZF mellékleteként is megtalálható. A házirend jelen szerződés elválaszthatatlan részének tekinthető.

A rövidített kivonatok a látogatható épületekben (előadóterem, kupolák) kirögzítve olvashatók.

A csoportot vezető csillagász a program elején felhívja a figyelmet az esetleges veszélyforrásokra.

A házirendben rögzített látogatási szabályok és feltételek, a látogatással kapcsolatos veszélyek, a baleset és anyagi felelősségvállalási körök a házirendben részletezettek.

A házirend betartása minden, a csillagvizsgáló területére belépő személy számára kötelező.

 1. KÉP-, MOZGÓKÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

A Csillagvizsgáló területén az épületekről, távcsövekről és eszközökről saját felhasználású kép-, mozgókép- és/vagy hangfelvétel készíthető.

Ezen felvételek internetes felületeken és a közösségi médiában nem kereskedelmi céllal közzétehetők, amennyiben a kép, a képaláírás, vagy a bejegyzés szövege megemlíti a Svábhegyi Csillagvizsgálót, mint helyszínt.

Kereskedelmi és reklámcéllal továbbá a közmédiában ismeretterjesztő, tájékoztató céllal megjelenő kép, video- és hangfelvételek készítése kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával, egyedi tárgyalás és szerződés alapján megengedett. A jogellenes felhasználás szankcióit az ÁSZF „XI Szerzői jogok” pontja részletezi.

Szolgáltató kifejezetten kéri, hogy Megrendelő a kép- vagy hangfelvétel készítése során fokozottan ügyeljen mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására, mások beleegyezése nélkül csak egyes személyeket nem exponáló tömegfelvételeket készítsen.

Szolgáltató kifejezetten kéri, hogy Megrendelő az előadások alatt ne vakuzzon.

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen az adott rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

 1. BIZTONSÁGI KAMERA ÜZEMELTETÉS

A Szolgáltató által üzemeltetett Csillagvizsgáló területén biztonsági kamerarendszer működik, mely a Megrendelő és az intézményben tartózkodó, a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő más természetes személyek – látogatók – biztonsága érdekében és vagyonvédelmi okokból felvételt rögzíthet és tárolhat.

A felvételt Szolgáltató harmadik félnek nem adja ki.

Különös esetek kivételével ezek a tárolási idő végeztével automatikusan törlődnek.

 1. TERMÉKVÁSÁRLÁS

A Svábhegyi Csillagvizsgáló brand alatt forgalmazott merchandising termékek elsősorban a Szolgáltató által üzemeltetett Csillagvizsgálóban, vagy kitelepült rendezvényeken vásárolhatók meg. Azok online, webáruházból való megvásárlására, illetve egyedi, e-mail útján történő megrendelésére jelenleg lehetőség nincs.

 1. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak - a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát

 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;
  11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték ki;
  13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít az elállás jogát.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele között kevesebb, mint 14 nap telt el.

Program lemondása:

Egyéni látogatóknak a fenti elállási feltételeken túl nincs lehetősége sem előre, sem utólag lemondani a programot, és visszaigényelni a vételárat. Másik programra való átjelentkezésre sincs mód. Borult idő garanciánk biztosítja, hogy a csillagászati ismeretterjesztési programot időjárástól függetlenül is jó minőségben megtartsuk. Mivel belépőjegyeink nem névre szólóak, ha a Megrendelő nem tud részt venni a programon, javasoljuk a kapott belépőjegyek átruházását ismerős érdeklődőnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a program meghirdetett kezdési időpontja után 5 perccel a bemutató csillagász bekíséri a csoportot. Ez után már nincs lehetőség a csoporthoz csatlakozni. A programra való pontos érkezés a látogató felelőssége. Amennyiben a látogató lekéste a programot, nem áll módunkban annak árát visszatéríteni, és ezzel kapcsolatban utólagos reklamációt nem fogadunk el.

Amennyiben a programon való részvételt Megrendelő részéről akkut betegség miatt nem jöhet létre, és a programkezdés előtti 48 óráig Megrendelő ezt emailben, orvosi igazolás mellékletével jelzi, a program árának megfelelő kuponkódot biztosítunk, mellyel egy következő, hasonló programra válthat jegyet. A kuponkód a jegy vásárlása évének utolsó naptári napjáig használható fel.

 1. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A Szolgáltató – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult – vagyis a Megrendelő - a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és Vállalkozás – Szolgáltató – közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett – vagyis a Szolgáltató - a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A jogosult, tehát a Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát – ide nem értve a következő bekezdésben részletezett eseteket - a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a Jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A hiba közlése

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A kellékszavatossági igény elévülése

A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik.

 1. DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA, DIGITÁLIS TARTALMAK SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RÉSZLETSZABÁLYOK

Az Online műsorok esetén digitális szolgáltatás nyújtása, digitális tartalom szolgáltatása történik, amelyre az alábbi speciális részletszabályok vonatkoznak:

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint - meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

- meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

- alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a Vállalkozás elfogadott;

- rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és

- biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

- alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

- rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;

- rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és

- meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Szolgáltató online műsorokat készít és értékesít. Az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében a vállalt, a megfelelő minőséget biztosító kötelezettségekről Megrendelő a honlapon, továbbá e-mail útján kap tájékoztatást. Utóbbi alatt a visszaigazoló e-mail, továbbá az előadás előtt két nappal megküldött, a bérletet magában foglaló e-mail értendő.

A Vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Vállalkozás végezte el, vagy a Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

b) az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Szolgáltató a hibás teljesítéssel – és ezen belül a Szolgáltató tekintetében releváns szabályokkal - összefüggésben az alábbiakat adja elő:

 • Amennyiben – technikai hiba miatt – a visszaigazoló e-mail vagy a linket is tartalmazó bérlet nem kerül megküldésre, Szolgáltató felhívja Megrendelőt arra, hogy legkésőbb a műsor kezdete előtt 24 órával jelezze azt. Szolgáltató a jelzést e-mail útján várja, és annak megérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik a hiba elhárításáról.
 • A Szolgáltató tájékoztatást nyújt ügyfeleinek arról, milyen sávszélesség, operációs rendszer, egyéb, Megrendelőtől függő technikai feltételek szükségesek az online adás magas szintű nyújtása érdekében. Amennyiben ezen követelmények megrendelői oldalon nem teljesülnek, a szolgáltatás akadozhat, a magas minőség nem biztosítható. Ebben az esetben hibás teljesítés nem áll fenn.
 • Szolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja.
 • Hibás teljesítés esetén – például, ha a szolgáltatói oldalon olyan technikai hiba merül fel, amely nem orvosolható, így a program megtartása nem lehetséges – Szolgáltató a már kifizetett jegyek árát 14 naptári napon belül visszautalja.

Kellékszavatosság

Fontos kiemelni, hogy a Fogyasztó és Vállalkozás közötti digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíthatja ki azt.

Szerződésszerű teljesítés

A Vállalkozás a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja.

A felek eltérő megállapodásának hiányában a Vállalkozás a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a Fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha

a) a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely megoldás a Fogyasztóhoz, illetve a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került; vagy

b) a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a Fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére.

Digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén a Vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is –, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.

A Vállalkozás a frissítés elérhetővé tételét

a) a digitális tartalom szolgáltatásának vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti időtartama alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik; vagy

b) a Fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az érintett felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik.

Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ha a Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Vállalkozás nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

a) a Vállalkozás tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és

b) a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a fenti követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

Hibás teljesítés

A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a Fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Vállalkozás végezte el, vagy az integrálást a Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték; vagy

b) a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Vállalkozás azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is –, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll.

Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozás felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

A Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására a fentiekkel összhangban került sor.

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a Fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Fogyasztót.

A Fogyasztó köteles együttműködni a Vállalkozással annak érdekében, hogy a Vállalkozás – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Fogyasztó digitális környezete.

Ha a Fogyasztó nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, miután a Vállalkozás e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy

a) a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy

b) a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

Kellékszavatossági igények

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha

a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;

b) a Vállalkozás – miszerint a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni - kötelezettségének nem tett eleget;

c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

e) a Vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Vállalkozás – a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Ha a Vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a Fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a Vállalkozás részére, a Fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.

A Fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a Vállalkozás kötelezettségének – amely az indokolatlan késedelem nélküli, legfrissebb verzióban történő szolgáltatást jelenti - nem tesz eleget, a Fogyasztó köteles a Vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a Fogyasztó felhívása ellenére a Vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Fogyasztó megszüntetheti a szerződést.

A Fogyasztó a Vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

a) a Vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy

b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Vállalkozás ezt elmulasztja.

A Vállalkozás kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén

A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

Ha a Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.

A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

A Fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat térítésmentesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és számítástechnikai úton beolvasható adatformátumban lehívni.

A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás megakadályozhatja, hogy a Fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen – az előző szakaszban foglaltak sérelme nélkül - a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a Fogyasztó felhasználói fiókját. A fiók letiltása nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen a Vállalkozástól, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell biztosítania a Fogyasztó részére.

A Fogyasztó kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén

A szerződés megszüntetése esetén a Fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.

Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a Fogyasztó a Vállalkozásnak a megszüntetésről való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a Vállalkozás költségére köteles a fizikai adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni.

A Fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.

A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás módosítása

Ha a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására vagy hozzáférhetővé tételére a szerződésben meghatározott időtartam alatt kerül sor, a Vállalkozás akkor módosíthatja a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a szerződésszerű teljesítés e rendelet szerinti követelményeit meghaladóan, ha

a) ez a szerződés megfelelő indokot is megjelölő rendelkezésén alapul;

b) a módosítással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli;

c) a Fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatták a módosításról; és

d) a következő szakaszban meghatározott esetben a módosítást megelőzően a Vállalkozás észszerű időben, tartós adathordozón tájékoztatja a Fogyasztót a módosítás jellemzőiről és idejéről, a megszüntetési jog gyakorlásának lehetőségéről, valamint arról, ha a Fogyasztónak lehetősége van a módosítás mellőzését kérni.

A Fogyasztó jogosult ezen tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától számított harminc napon belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szerződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve annak használatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű.

A fentiek nem alkalmazhatók, ha a Vállalkozás biztosítja a Fogyasztó számára, hogy többletköltség nélkül megtartsa a módosítás nélküli digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, feltéve, hogy a teljesítés a módosítás nélkül is szerződésszerű marad.

 1. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2022. március 25-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a Szerződés egyéb pontjai érvényben maradnak, és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2022.03.28.

Dr. Kiss Áron Keve

       ügyvezető

              Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.

       a Svábhegyi Csillagvizsgáló üzemeltetője

 

 

1. sz. melléklet:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. (postacím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.  e-mail: info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu)

Alulírott………………………………………….………kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás/ok megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………...………………………..

A fogyasztó neve, címe: …………………..……………………………………………………………………………………………………..

A szolgáltatás előre kifizetett díját az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
………………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

………………………………………………….………………………………………………………………………

 

 

Kelt:…………………………………..

 

 

2. melléklet:

A SVÁBHEGYI CSILLAGVIZSGÁLÓ LÁTOGATÁSI RENDJE

(HÁZIREND)

Üzemeltető:

Magyar Csillagászat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely, postacím:

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

cégjegyzékszám:

Cg. 01-09-383310

adószám:

25967238-2-43

email:

info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu

képviseletére jogosult:

Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető

 

A Svábhegyi Csillagvizsgáló a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont területén működő bemutató és kutató csillagvizsgáló. Az Intézmény infrastruktúrájának megőrzése, és a biztonságos és teljes látogatói élmény érdekében kérjük, tartsák be az alábbi házirendet. A házirendet a helyszínen megjelenő és szolgáltatást igénybe vevő látogató magára kötelezőnek fogadja el.

 

Általános szabályok a látogatásról:

 

 • Tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely az Intézmény rendjét és biztonságát sérti, valamint munkatársaink munkáját, vagy más látogató élményét zavarja. Tilos az Intézménybe szeszesitaltól vagy bódítószertől befolyásolt állapotban belépni, illetve ilyen állapotban ott tartózkodni!
 • Kérjük fokozottan ügyeljen az eszközök, berendezések, felszerelési tárgyak sértetlenségére! Kérjük, ügyeljen a tisztaságra!
 • Kérjük, a látogatás céljához szükségtelen értéktárgyakat ne hozzon be az Intézménybe, ugyanis a behozott értéktárgyak műszaki állapotából, illetve üzemeltetéséből adódó esetleges balesetekért, meghibásodásokért, a behozott értéktárgyak elvesztéséért felelősséget nem vállalunk, ezekért a tulajdonos tartozik felelősséggel.
 • 14. életévét be nem töltött kiskorú személy az Intézményben csak szülő vagy nevelő felügyelete mellett tartózkodhat.
 • Az Intézmény területére tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, fegyvert, valamint bármilyen egészségkárosításra, a környezet szennyezésére alkalmas anyagot behozni szigorúan tilos.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy a házirend előírásait be nem tartó egyéntől és csoporttól az Intézmény látogatásának lehetőségét megvonjuk. Az a látogató, aki az előírásokat megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel, jogszabálysértés esetén őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Tartózkodás a területen:

 • Az Intézmény területén dohányozni kizárólag dohányzásra kijelölt helyen szabad. Az étel- és italfogyasztás a csillagvizsgáló kupolákban és az Előadóteremben tilos.
 • Közlekedési eszköz (pl.: kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka stb.) használata az intézmény területén tilos. Ezen eszközök az intézmény területén csak kültéren tárolhatók, a tulajdonos felelősségére.
 • Az Intézmény területére állatot (kivéve segítő kutya) behozni tilos.
 • Felhívjuk figyelmét arra, hogy a bemutatók során bejárt területen az aszfaltozott vagy kőzúzalékkal felszórt nyomvonalról letérni tilos. Kérjük, a bemutatóhelyekre csak az előadó által vezetett úton haladjon. A főépületbe és egyéb kutatói kiszolgáló épületekbe belépni tilos. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a területen csak a Podmaniczky-kupola (7-es kupola) – focipálya – Budapest-kupola – Előadóterem vonalon, illetve attól nyugatra tartózkodhat. Az erdőterületre csak a csoportvezető felügyeletével és engedélyével léphet, saját felelősségre.
 • Éjszakai bemutató során a parkos területen sötét van, közvilágítás nincs, a használt gyalogutak mentén jelzőfény segíti a közlekedést. Amennyiben ez nem volna elég, a látogatóknak javasoljuk mobiltelefon-lámpa, vagy kis fényerejű, kézben fogható zseblámba használatát. Kérjük, az éjszakai közlekedés során fokozott elővigyázatossággal haladjanak!
 • Az intézmény területén biztonsági kamerarendszer működik, mely a látogatók biztonsága érdekében és vagyonvédelmi okokból felvételt rögzíthet és tárolhat Önről. A felvételt harmadik félnek nem adjuk ki. Különös esetek kivételével ezek a tárolási idő végeztével automatikusan törlődnek.
 • A vezetett program során csoporttól független sétálásra, idő előtti hazamenetelre nincs lehetőség, a bejárati kapu a program alatt zárva van.

Az előadóterem és a kupolák látogatása:

 • A csillagvizsgáló kupolákban csillagász felügyelete nélkül tartózkodni tilos. A Budapest-kupola előtti lépcső peremére felmászni tilos. Kérjük, a távcső mozgatása közben maradjon a korláton kívül, a távcső környezetében vigyázzon a fejére, különösen az éjszakai bemutatók során. A Budapest kupola felmeneti lépcsőjét a bemutató során kérjük 2 méteres körzetben elkerülni. A guruló körlétrán csak a bemutató csillagász felhívására, az objektumok megtekintése során tartózkodhat. Kérjük, a távcsőbe nézés során fokozottan vigyázzanak a fejükre, a távcsővégbe ne verjék be azt. Átállás és távcsőmozgatás során a körszínpadon belül tartózkodni tilos. A kupola emeleti kültéri teraszán körbemenni életveszélyes és szigorúan tilos.
 • Nappali távcsöves bemutató során a távcső végén levő okulároldali kiegészítőkhöz, csavarokhoz ne nyúljunk, a távcső elejéről objektívsapkát ne vegyünk le. Ha közvetlen napfény halad át a műszeren, az azonnali és végleges látáskárosodást és égési sebeket okoz!
 • Éjszakai bemutató során szemünk sötétadaptációját ne zavarjuk meg semmilyen erős fénnyel. Zseblámpázni, vakuzni, mobiltelefon lámpával fényesen világítani tilos! Ha nincs elegendő fény a szemünk számára, mobiltelefon lámpával, csökkentett fényerővel, földre vetítve világíthatunk.
 • Az előadóteremben kérjük használják a ruhafogast és a táskatartót a személyes holmik elhelyezésére.
 • Szükség esetén az előadóterem mosdóját a program kezdetén használjuk.
 • Kérjük, sem az előadóteremben, sem a kupolákban ne készítsen vakus fényképet, a villanófény zavarja az előadót és a többi látogatót.
 • Az Előadóteremben működő fénymikroszkópokhoz hozzányúlni tilos, csak a belenézés megengedett. A sztereomikroszkópoknál az élességet és a nagyítást a látogatók maguk állíthatják, és alattuk a mintákat cserélhetik. Kérjük, tartsa be a vezető utasításait a meteoritok, kőzetek tapogatásánál.
 • Kérjük, az Intézményben a távcsöveket, mikroszkópokat, demonstrációs eszközöket eszközöket a bemutató csillagász által ismertetett módon, rendeltetésszerűen használja. Az eszközökhöz csak munkatársunk engedélyével nyúljon hozzá. Felhívjuk figyelmét, hogy az Intézmény eszközeinek, berendezéseinek nem rendeltetésszerű használatából, vagy bármilyen egyéb Ön által tanúsított, a jelen szabályokat be nem tartó vagy jogellenes magatartásból eredően Önt érő kárért vagy Önnek harmadik személy által okozott kárért a tényleges károkozót vagy az érte felelős személyt terheli a felelősség.
 • Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Intézmény területén Ön által harmadik személynek okozott, vagy harmadik személy által Önnek okozott balesetért, bármely személyi sérülésért, illetve személyiségi jogi sérelemért a felelősség a jogsértő személyt vagy az érte felelős személyt terheli.
 • Az Intézmény területén az épületekről, távcsövekről és eszközökről saját felhasználású kép- és/vagy hangfelvétel készíthető. Ezen felvételek internetes felületeken és a közösségi médiában nem kereskedelmi céllal közzétehetők, amennyiben a kép, a képaláírás, vagy a bejegyzés szövege megemlíti a Svábhegyi Csillagvizsgálót, mint helyszínt. Kereskedelmi és reklámcéllal továbbá a közmédiában ismeretterjesztő, tájékoztató céllal megjelenő kép, video- és hangfelvételek készítése kizárólag az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával, egyedi tárgyalás alapján megengedett. Kérjük, hogy kép- vagy hangfelvétel készítése során fokozottan ügyeljen mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására, mások beleegyezése nélkül csak egyes személyeket nem exponáló tömegfelvételeket készítsen. Kérjük, az előadások és a távcsöves bemutatók alatt ne vakuzzon.
 • Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a Tisztelt Látogató köteles pontosan betartani munkatársaink utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő, és a menekülési útvonalterveken bemutatott előírások szerint viselkedni.

 

A főépület és a tetőterasz látogatása:

 • A főépület a kutatók munkahelye, ahol a nap bármely szakában dolgoznak. A főépületben való tartózkodáskor kérjük fokozott csendben legyenek, a kutatók munkáját ne zavarják.
 • A főépületben csak a bemutató csillagász vezetése mentén közlekedhetnek, a tetőterasz látogatásakor a lépcsőházat ne hagyják el. Szigorúan tilos a főépületben a csoportot elhagyva, önállóan sétálni, körbenézni.
 • A főépület mosdója a bejárati ajtó mellett található, szükség esetén és a bemutató csillagásznak jelezve használhatjuk.
 • A tetőteraszon tartózkodás során fokozottan ügyeljünk a kiesésre. A kőkorlátra felülni, felmászni szigorúan tilos és életveszélyes. A kőkorlát széles felületére ne tegyünk semmilyen tárgyat, ingóságot, azok onnan leeshetnek.
 • A déli bástyára felmászni tilos. Az északi bástyára a bemutató csillagász kíséretében és engedélyével, kizárólag saját felelősségre mászhatunk fel. A bástyára való felmenetelt a meredek lépcső miatt csak biztos mozgású, tériszonytól nem szenvedő látogatóknak javasoljuk.
 • A tetőteraszon való tartózkodás során fokozottan figyeljünk a hordozható távcsövekre és kiegészítőikre. Fokozottan figyeljünk a földön futó elektromos hosszabbítókra és elosztókra. A távcső lábába ne rúgjunk bele, mert az égistest is kimegy a látómezőből, és a távcső pólusra állt tengelye is elállítódik. A távcsőbe nézés során ne fogjuk meg a távcső semmilyen részét, és ne kapaszkodjunk az okulárba, mert a távcső elállítódik a beállított égitestről, és nem fogunk semmit látni. A távcsövek mellé helyezett okuláros kofferekre, kiegészítőkre vigyázzunk, azokhoz ne nyúljunk és ne rúgjunk bele. Az éjszakai bemutató során a tetőteraszon ne világítsunk semmilyen erős fénnyel, az égbolt alatti szórt fény elegendő a tájékozódához.

 

A házirend előírásainak betartása közös érdekünk, a Tisztelt Látogató segítő együttműködését előre is köszönjük.

 

Hatályos 2022. év 03. hó 25. napjától:

 

 

Dr. Kiss Áron Keve

ügyvezető

Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.

Üzemeltető