Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

A svabhegyicsillagvizsgalo.hu weboldalakon történő adatkezelésről

Érvényes: 2022. március 28-tól visszavonásig

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen weboldalon történő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. A tájékoztató módosításai a svabhegyicsillagvizsgalo.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja jelen weboldal látogatók magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjt és kezel, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. A weboldal használata teljesen önkéntes, így a weboldal használatának következtében szükségesen keletkező személyes adatokat Adatkezelő hozzájárulás jogalapon kezeli.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a weboldal látogatója az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az ezzel kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 

 1. Személyes adat: személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

 

 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

 

 1. Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

 1. Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

 1. Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

 

 1. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 1. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.

 

 1. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

ADATKEZELŐ:

Magyar Csillagászati Nonprofit Kft. (Képviselője: Dr. Kiss Áron Keve)

Székhely:            

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15- 17.

Telephely:

Piszkéstetői Megfigyelő Állomás telephelye: 3234 Mátraszentimre, Galyatető Hrsz.:0234, 0235/2, 0246, 0247/2. Postacím: 3234 Up. Galyatető

 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont FTI Alkotóház, 8083 Csákvár, Akadémia u. 5

 

Csávoly külterület, Hrsz.: 204/2.

E-mail címe:

info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu

 

A Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik.
Adatvédelemmel kapcsolatos kéréseivel kérdéseivel pr@svabhegyicsillagvizsgalo.hu emailcímen kereshet bennünket.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés:

Érintett beazonosítása, Kapcsolatfelvétel az Érintettel

Árajánlatkérés

Időpntegyeztetés

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Érintett neve, Érintett e-mailcíme*, Érintett levelezési címe

Érintett telefonszáma

Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

 

Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés:

A weboldalon történő termék, szolgáltatás értékesítés, a megrendelő beazonosítása

Szerződéses kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A megrendelő vezeték és keresztneve, telefonszáma, e-mailcíme,

Messenger-, Skype, azonosítója

A megrendelés elküldésével létrejött szerződés megkötésétől számított 5 év.

v (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1)), tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el.

 

Fizetési tranzakció:

A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a szolgáltató és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása.

Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

 

A számlatulajdonos neve, számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt szolgáltatás ára, tranzakció összege és napja.

A bankszámlaszámot az Érintett saját bankján keresztül adja meg.

Az Adatkezelő nem kezel és nem tárol számlaadatot.

A szerződés teljesítése érdekében maximálisan a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

 

 

 

A megrendelővel történő kapcsolattartás:

Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás és a jövőben elérhető termékekről, ajánlatokról szóló tájékoztatás

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Megrendelő neve, telefonszáma, e-mailcíme, Messenger-, Skype, azonosítója.

A Megrendelővel kötött szerződés fennállásáig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok, rendezvénymeghívók küldésének az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig.

(Amelyik korábbi.)

Számlázási tevékenység:

Számla szabályszerű kiállítása, számviteli bizonylatok megőrzése

Jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

Számlázási név, cím, adószám, e-mailcím, a megvásárolt szolgáltatás ára, a vásárlás napja

a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

 

Regisztráció a weboldalon:

Hozzáférés megrendelt online tartalomhoz

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Regisztráló neve, e-mailcíme, telefonszáma, számlázási címe, szállítási címe

Érintett törlési kérelméig

Hírlevél küldése:

Tartalommarketing, promóciós ajánlatok kuponok, rendezvénymeghívók küldése

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Feliratkozó neve, e-mailcíme

Érintett törlési kérelméig

Nyereményjátékon történő részvétel

Szolgáltatás, weboldal népszerűsítése, nyertes előnyhöz juttatása, nyeremény kézbesítése,

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Nyereményjátékszabályzatban rögzített adatok.

(Jellemzően név, e-mailcím, Közösségi média nyilvános profil. Nyeremény kézbesítése estén postázási adatok)

Nyereményjátékszabályzatban rögzített időpontig.

(Jellemzően a nyereményjáték végéig, nyeremény kézbesítésének időpontjáig.)

Közösségépítés közösségi média felületeken

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Érintett nyilvános profiladatai

Érintett leiratkozásáig

Árajánlat elkészítése

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Az árajánlat elkészítéséhez szükséges érintett által megadott adatok

Az árajánlat érvényességéig.

Látogatás a Csillagvizsgálóban

Csoportos látogatás vezetése,

Csapatépítő tréningek vezetése

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Érintett (Csoportvezető) neve, email címe, telefonszáma, csoport életkora és jellege, számlázási adatok.

 

Érintett törlési kérelméig

VIP Rendezvények

Születésnapi rendezvény lebonyolítása,

VIP bemutató tartása, Randevú a csillagok alatt program megrendezése,

Exkluzív rendezvények megszervezése,

Filmforgatás helyszínének biztosítása,

Kupola bérbeadása

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Érintett (Megrendelő/Kapcsolattartó) neve, email címe, telefonszáma, csoport életkora és jellege, program kért jellemzői, ünnepelt neve és életkora (Kiskorú érintett adatainak kezeléséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges) számlázási adatok.

Catering igénybevétele esetén az étkezéssel kapcsolatos egészségügyi adatok.

 

 

Érintett törlési kérelméig

Workshopok rendezése

Résztvevő érintettek adatainak kezelése

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Érintett neve (Kiskorú érintett adatainak kezeléséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges), Érintett e-mailcíme*, Érintett telefonszáma

Érintett törlési kérelméig

Csillagásztáborok rendezése

Résztvevő érintettek adatainak kezelése a tábor lebonyolítása céljából

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Érintett (táborozáson résztvevő) neve (Kiskorú érintett adatainak kezeléséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges), Érintett anyja neve, Érintett lakcíme, Érintett születési adatai, Érintett TAJ száma, Érintett a táborozáshoz szükséges egészségügyi adatai (allergia; étel intolerancia; egyéb, azb Érintett vagy Érintett törvényes képviselő által megadott egészségügyi adat),

Érintett törlési kérelméig

Fénykép-, Videó- és Hangfelvételek készítése

a Csillagvizsgáló szolgáltatásainak bemutatása a nyilvánosság számára, a Csillagvizsgáló népszerűsítése, támogatók/szponzorok bevonása

Érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

Érintett képmása, hangja.

Érintett törlési kérelméig

Elégedettségi kérdőív kiküldése a programokon résztvevőknek, melynek célja annak felmérése, hogy a  résztvevők mennyire elégedettek összességében a programmal. 

Jövőbeli programok érdeklődőkre szabása érdekében feljesztési pontok feltérképezése. 

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Megrendelő neve, telefonszáma, e-mailcíme. A programon való részvételt követően a Megrendelő részére történő kérdőív kiküldésének majd a  visszajelzés beérkezésének lezárultáig. A kérdőív a látogatást követő 48-72 órában kerül kiküldésre.

 

* Az elektronikus levelezés Adatkezelő saját levelezőrendszerén keresztül törté

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS

 

A honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és egyéb, adatkezelés szempontjából nem releváns információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem Felhasználóhoz kötötten, azaz nem kapcsolja össze a felhasználás során esetlegesen megadott adatokkal.

 

Tárhelyszolgáltató:

Sybell Informatika Kft.

Székhely:

H -1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Postacím:

H -1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Adószám:

25859502-2-42

Cégjegyzékszám:

01-09-293034

Telefonszám:

+36 1 707 67 27

E-mail cím:

info@sybell.hu

Webhely:

www.sybell.hu

 

           

I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)

 

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vehet igénybe.

 

Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

 

Adatkezelő:

Avaka Kft.

Székhely:

1026 Budapest, Pasaréti út 139/B

Elérhetőségi adatok:

+36 1 786 4425

Honlap:

http://avaka.hu/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

http://avaka.hu/adatkezlesi-szabalyzat/

 

 

                       

Továbbított adatok köre: Könyveléshez szükséges adóügyi bizonylatok, számlák, ezek hiányában szerződések. Vevő neve, címe, adószáma, vásárolt szolgáltatás neve, mennyisége, értéke.

 

Számlázóprogram üzemeltetését biztosító cég, mint adatfeldolgozó:

 

Adatkezelő:

KBOSS.hu Kft.

Székhely:

1031 Budapest, Záhony u. 7.

Elérhetőségi adatok:

info@szamlazz.hu

Honlap:

https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

           

Továbbított adatok köre: Számla kiállításához szükséges adatok, így a vevő neve, címe, adószáma, a vásárolt tétel neve, mennyisége és értéke.

 

Számlavezető bank, mint adatfeldolgozó:

 

Adatkezelő:

OTP Bank Nyrt.

Székhely:

1051 Budapest, Nádor u.16.

Elérhetőségi adatok:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

Honlap:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Maganszemelyek

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

 

 

Továbbított adatok köre: Banki átutalással vagy online bankkártyás szolgáltatással történő fizetés esetén a fizető fél neve, bankszámlaszáma vagy kártyaszáma, továbbá a transzfer időpontja és a vásárlás összege.

 

Online bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató, mint adatfeldolgozó

 

Adatkezelő:

Barion Payment Zrt.

Székhely:

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Elérhetőségi adatok:

https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/

Honlap:

https://www.barion.com/hu/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

 

Továbbított adatok köre: Bankkártyás fizetéshez szükséges adatok, így a vevő neve, a bankkártya adatai és a megrendelés összege. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Adatkezelő webtárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

 

Adatkezelő:

Sybell Informatika Kft.

Székhely:

H -1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Postacím:

H -1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Adószám:

25859502-2-42

Cégjegyzékszám:

01-09-293034

Telefonszám:

+36 1 707 67 27

E-mail cím:

info@sybell.hu

Webhely:

www.sybell.hu

 

                       

Továbbított adatok köre: A www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu honlap tárhelyszolgáltatójaként a honlapon megadott adatok tárolása. A honlapra vonatkozóan szerkesztési joggal rendelkezik. Saját felhasználásra semmilyen adat exportálást nem végez. A szolgáltatást a Positive by Hinora Group Kft.(1062 Budapest, Délibáb utca 29.) közvetített szolgáltatásként nyújtja a Magyar Csillagászat Nonprofit Kft. felé.

 

A levelezési információk tárolását és a weboldal látogatásával kapcsolatos mérési adatokat gyűjtő adatfeldolgozó:

 

Adatkezelő:

Google LCC

Székhely:

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA

Elérhetőségi adatok:

https://www.google.com/contact/?hl=hu

Honlap:

https://www.google.hu/?hl=hu

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://policies.google.com/privacy

 

Továbbított adatok köre:

Az elektronikus levelezési rendszer szolgáltató (https://www.google.com/intl/hu/gmail/about/) Google Workspace fizetett szolgáltatás keretében mind közvetlen email címen (info@svabhegyicsillagvizsgalo.hu), akár a @svabhegyicsillagvizsgalo.hu domének átirányításával végzi a látogatók, megrendelők által küldött elektronikus levelek kezelését, felhasználónév, email cím, IP cím és a levélben foglaltak tartalmának felhasználását a levelezőprogram adatkezelési irányelvei szerint.

 

Adatkezelő weboldal karbantartásával és kiszervezett marketing feladataival megbízott adatfeldolgozója:

 

Adatkezelő:

Positive by Hinora Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1062 Budapest, Délibáb utca 29.

Elérhetőségi adatok:

info@positive.hu

Honlap:

http://positiveadamsky.hu

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://positiveadamsky.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

 

 

Továbbított adatok köre:

A www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu weboldalon történő összes adatforgalomhoz adatfeldolgozóként hozzáféréssel rendelkezik. A Weblappal kapcsolatos adatforgalomba tartoznak a weboldal-látogatások, a szolgáltatás és termékvásárlások személyes adatai és a hírlevél feliratkozások.

Marketing dizájn célok számára a megrendelő által megadott marketingmegjelenési adatok kezelése és dizájnja.

Közösségi média marketing során targetálás a Facebook és Instagram oldalakon.

Hírlevélküldés során megbízott hírlevélkezelés. A honlapon vagy más írott és dokumentált nyilatkozatban hírlevél szolgáltatásra feliratkozott érdeklődők email címeinek kezelése kizárólag a Svábhegyi Csillagvizsgáló hírlevelének kiküldése érdekében.

 

Hírlevélküldő szolgáltatást végző adatfeldolgozó: Mailchimp

 

Adatkezelő:

The Rocket Science Group, LLC

Székhely:

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Elérhetőségi adatok:

https://mailchimp.com/contact/

Honlap:

https://mailchimp.com/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

 

Végzett adatfeldolgozás célja: Hírlevél szolgáltatásához a MailChimp levélküldő rendszeren keresztól. A The Rocket Science Group LLC, mint a MailChimp szoftver üzemeltetője közreműködik a Svábhegyi Csillagvizsgáló által küldött hírlevelek kezelésében, ennek során a hírlevélre feliratkozott érdeklődők email címét kezeli.

A MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti „Privacy Shield” egyezményhez.

 

Közösségi média kommunikációt biztosító adatfeldolgozók:

 

Facebook közösségi média:

 

Adatkezelő:

Meta Inc.

Székhely:       

Palo Alto, Kalifornia, USA, Menlo Park

Elérhetőségi adatok:

https://hu-hu.facebook.com/facebook

Honlap:

https://hu-hu.facebook.com/

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

 

 

Továbbított adatok köre: A látogatónak a Svábhegyi Csillagvizsgáló facebook oldalával (https://www.facebook.com/svabhegyicsillagvizsgalo/?ref=py_c) kapcsolatos közösségi média látogatási és aktivitási tevékenységei, ideértve a felhasználónév, IP cím és profilkép felhasználását, lásd részletesebben a facebook adatkezelési szabályzatát (fent). Tájékoztatjuk, hogy a Svábhegyi Csillagvizsgáló fizetett facebook hirdetéseket és Facebook Pixel mérést és targetálást végezhet egyes posztjaival kapcsolatban.

 

Instagram közösségi média:

 

Név:

Meta Inc.

Székhely:

Palo Alto, Kalifornia, USA, Menlo Park

Elérhetőségi adatok:

https://about.instagram.com/about-us

Honlap:

https://www.instagram.com/?hl=hu

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

 

Továbbított adatok köre: A látogatónak a Svábhegyi Csillagvizsgáló instagram oldalával (https://www.instagram.com/svabhegyi_csillagvizsgalo/) kapcsolatos közösségi média látogatási és aktivitási tevékenységei, ideértve a felhasználónév, IP cím és profilképek kezelését, lásd részletesebben az instagram adatkezelési szabályzatát (fent).

 

Csillagásztábor résztvevőivel kapcsolatos közös adatkezelés:

 

Név:

Magyar Csillagászati Egyesület

Székhely:

1114 Budapest, Bartók Béla u. 11-13

Postacím:

1300 Budapest, Pf. 148.

Adószám:

19009162-2-43

Telefonszám:

+36-70-548-9124

E-mail cím:

mcse@mcse.hu

Webhely:

www.mcse.hu

 

Adatfeldolgozás célja: Az egyesülettel közösen szervezett táborok esetén (Ifjúsági Csillagásztábor, Meteor Észlelőtábor) a résztvevők adatainak kezelésében (egyesületi tagság ellenőrzése, tábori programokon való részvétel) adatátadás és adatfeldolgozás történik.

 

Videós előadásokat és tartalmakat tároló adatfeldolgozó:

 

Youtube videómegosztó oldal

 

Név:

Google Inc.

Székhely:

Mountain View, California, USA 2.

Honlap:

www.youtube.com

Adatkezelési Tájékoztató:

https://policies.google.com/privacy

 

 

Továbbított adatok köre: Az Adatfeldolgozó igénybevételére az adatközlő nyilvános profiljához, - így a nyilvánosan megadott nevéhez és egyéb adataihoz - nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is közölhet.

 

 

II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:

 

A harmadik országba tartozó adatfeldolgozó(k) cégek szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

 

III. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFLIALKOTÁS

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az oldalon nem történik.

 

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

 

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.

 

V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat.

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

 

Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:

 

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.

 

2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:

 

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 

3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:

 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

 

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

VI. PANASZTÉTELI JOG:

 

Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/)

 

VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

 

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az Érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek.

 

A honlapok az alábbi fajtájú sütiket használhatják:

 

Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt.

Állandó sütik, melyek az Érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Érintett nem törli.

 

Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az Érintettnél (pl. Google Analytics). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

 

A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:

 

a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

 

b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek Érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

 

c.) Funkcionális sütik: e sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg Érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik nem követik nyomon az Érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Érintett megosztott.

 

d.) Célzott vagy reklám sütik: ezek segítségével a honlap az Érintett érdeklődési körének leginkább megfelelő információt tud nyújtani. Ehhez az Érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai és biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve analitikai okokból van szükség.

 

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.

 

Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak –, melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a Felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre.

 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi, esetében releváns linkre:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

 

A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Érintettre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának.

Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/technologies?hl=hu

 

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

 

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:

 

 • Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.)

 

A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.